ОБЯВЛЕНИЕ № 18,19,20 /21.04.2022г.

20/5/2022
ОБЯВЛЕНИЕ
№ 18 /21.04.2022г.
 
 
 
 
Съобщаваме Ви, че със Заповед №РД-04-369/21.04.2022г. на Кмета на Община Тутракан е одобрено изменение в действащия кадастрален план на с. Бреница, одобрен със Заповед №5202/ 21.09. 1955 год. с което се  удостоверява, че действащия регулационен план на с. Бреница е приложен по отношение на парцел/УПИ VII -81, кв.2 и съгласно §5 от ПЗР на ЗКИР.
 
Заинтересуваните лица, могат да се запознаят със заповедта в делничен ден - от понеделник до петък, в рамките на работното време на Община Тутракан от 8,00 ч. до 17,00ч. на адрес: гр. Тутракан, ул. “Трансмариска“ №31, стая №13 срещу представяне на документ за собственост.
 
            Заповедта може да се обжалва в 14 (четиринадест) дневен срок от получаване на съобщението пред Административен съд-Силистра съгласно чл.54, ал.6 от Закона за кадастъра и имотния регистър.
           
 
 
 
 
 
Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
 Кмет на Община Тутракан  
 
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД
 
О Б Я В Л Е Н И Е
   № 19/21.04. 2022 год.
 
 
           Община Тутракан  на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е внесен за процедиране проект:
„Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхват на имот с идентификатор 73496.104.283 по  Кадастрална карта и кадастрален регистър на гр. Тутракан, одобрени със Заповед № РД–18–6 / 04.02.2008г. на АГКК гр. София“
Имота е разположен извън строителните граници на населеното място, като има следните характеристики, съгласно КККР: Трайното предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За стопански двор.
           С ПУП-ПЗ се предвижда създаване на устройствена основа за застрояване на „Селско-стопанска сграда“ на югозападната странична имотна граница.
           Устройствената зона  не се променя. 
           За изработването на ПУП да се използват актуални данни от действащата кадастралната карта и кадастрални регистри.
            Необходимите гаражи и места за паркиране задължително да се осигурят в границите на имота.       
            Изработеният проект е съставна  част от КПИИ /Комплексен проект за инвистиционна инициатива/.
 
            Заинтересуваните лица могат в 14 -дневен срок от съобщението да се запознаят с изработеният проект , както и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до общинската администрация.
                                                       
                                                                             
                
 Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
    Кмет на Община Тутракан
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
№ 20 /05. 05. 2022год.
 
 
             Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че Кмета на Община Тутракан със Заповед № РД-04-396/04.05.2022г.  ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на : Е. Й. Й. и Ж. Й. Й. да възложат изработване на:      
„Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ за  УПИ Х -140 в кв.14 от действащия Кадастрален и регулационен план на с. Сяново, одобрен със Заповед №5289/ 31.10.1956 год.“   за тяхна сметка.    
                Заповедта  не подлежи на оспорване, съгласно изискванията на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
                 
 Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
     Кмет на Община Тутракан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД