О Б Я В Л Е Н И Е № 16 и 17 /18.04.2022год.

20/5/2022
О Б Я В Л Е Н И Е
№ 16 /18.04.2022год.
 
 
 
Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава на заинтересуваните лица  по смисъла на чл.131,, че Кмета на Община Тутракан със Заповед № РД-04-338/15.04.2022г.  ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ  на „МЕТАЛСТРОЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД , гр. Тутракан  да възложи изработване на:   
„Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 73496.501.3185 от Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Тутракан, одобрени със Заповед № РД–18–6/04.02.2008г. на АГКК гр. София или УПИ XLII за „Промишлени нужди“ в кв. 75  от План за улична регулация на гр. Тутракан, одобрен с Решение № 327/ 02.02. 2006 год. на Общински съвет гр. Тутракан.“
 
 
Заповедта  не подлежи на оспорване, съгласно изискванията на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
 
 
                 
Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
Кмет на Община Тутракан
 
 
Съставил: ______________  ( Т. Димитрова - гл. спец. “ГК“, Д-я ”ИООС” )
 
 
 
 
 
 
 

ДС/ТД

 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
17 /18. 04. 2022год.
 
 
             Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че Кмета на Община Тутракан със Заповед № РД-04-341/15.04.2022г.  ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на: М. С. М. да възложи изработване на:        
Подробен устройствен план /ПУП/-изменение на План за регулация  /ПР/ за УПИ ІV-120 в кв.34 от действащия Кадастрален и регулационен план на с. Варненци, одобрен със Заповед №3229/14.06.1955год“.
 
                Заповедта  не подлежи на оспорване, съгласно изискванията на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
                 
 Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
     Кмет на Община Тутракан
 
 
 
Съставил: ______________  ( Т. Димитрова, гл. спец. ”ГК”, Д-я ”ИООС” )
 
   
 
 
 
ДС/ТД