О Б Я В Л Е Н И Е № 14 и 15/ 12. 04. 2022год.

20/5/2022
О Б Я В Л Е Н И Е
14 / 12. 04. 2022год.
 
 
             Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че Кмета на Община Тутракан със Заповед № РД-04-314/11.04.2022г.  ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на : М. Р. М. да възложи изработване на:        
Подробен устройствен план /ПУП/-изменение на План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за имоти: УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ V и УПИ VI  в кв.51 от действащия Кадастрален и регулационен план на с. Цар Самуил, одобрен със Заповед №324/22.08.1990год. за негова сметка“.
 
                Заповедта  не подлежи на оспорване, съгласно изискванията на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
 
 
                 
 Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
     Кмет на Община Тутракан
 
 
 
Съставил: ______________  ( Т. Димитрова, гл. спец. ”ГК”, Д-я ”ИООС” )
 
   
 
 
 
ДС/ТД
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
15/12. 04. 2022год.
 
 
             Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че Кмета на Община Тутракан със Заповед № РД-04-315/11.04.2022г.  ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на : М. Р. М. да възложи изработване на:        
Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за имоти: УПИ ІХ-41 и УПИ VІІІ–41  в кв.57 от действащия Кадастрален и регулационен план на с. Цар Самуил, одобрен със Заповед №324/22.08.1990год. на Общински съвет Тутракан
за негова сметка.
 
                Заповедта  не подлежи на оспорване, съгласно изискванията на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
                 
 Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
     Кмет на Община Тутракан
 
 
 
Съставил: ______________  ( Т. Димитрова, гл. спец. ”ГК”, Д-я ”ИООС” )