О Б Я В Л Е Н И Е    № 13 / 07 .04. 2022 год.

20/5/2022
О Б Я В Л Е Н И Е
   № 13 / 07 .04. 2022 год.
 
 
Община Тутракан, на основание чл.128, ал.1 и ал.2  ЗУТ, съобщава на заинтересуваните  лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2, т.4  ЗУТ, че е постъпил за процедиране проект:
„Подробен устройствен план /ПУП/ – създаване на План за застрояване /ПЗ/ в обхват на поземлен  имот с идентификатор 51956.50.592“.
Имота се намира извън строителните граници на населеното място и попада в Територия с трайното предназначение: “ Урбанизирана“ ; Начин на трайно ползване: “ За друг вид производствен, складов обект“  в  местност: “ Баир сартъ“ по Кадастрална карта и кадастрален регистър - КККР на с. Нова Черна, одобрени със Заповед № РД – 18 – 312/ 02. 02. 2018г. на изпълнителен директор на АГКК гр. София.
            Проекта е изработен по искане на собственика на имота „Идея- 2004“ ЕООД, с цел да се създадат условия за изграждане на фотоволтаична централа.
С Планът за застрояване се предвижда:
Променя се конкретното предназначение на имота от разновидност: „Предимно производствена зона (Пп)  -  За друг вид производствен, складов обект“ в „ Предимно производствена зона (Пп) - За фотоволтаична централа и трафопост“.
Новото застрояване е фиксирано с ограничителни линии на застрояване, които отстоят на 3,00 м. от всички граници на имота. Максимална височина на застрояване до 3 ет. и Н до 10,00м.
 
Към проекта са приложени:
- Част: “Електро“  , „Геодезия –План-схема вертикално планиране“ ;
- Писмо с изх.№5982084/15.12.2021г. на ЕРП север Варна;
- Решение №РУ-7-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка но РИОСВ-Русе.
 
            Плановете и придружаващата ги документация са изложени в сградата на Общинска администрация гр. Тутракан, ул.”Трансмариска” №31, стая №13, ет. ІІ.
 
 На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в   14 - дневен срок от съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.
 
 
 
Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
Кмет на Община Тутракан
 
 
 
ДС/ТД