ЗАПОВЕД № РД-04-440/17.05.2022 г., Относно: публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор №73496.500.675 по КК. на гр. Тутракан, с Акт за частна общинска собственост №2543/15.03.2022г. за поставяне на преместваем обект – павилион с площ от 30 /тридесет/ кв. м., съобразно схема за поставяне, утвърдена от Гл. архитект на Община Тутракан за срок от 10 /десет/ години

17/5/2022
ЗАПОВЕД
 
РД-04-440/17.05.2022 г.
 
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.64, ал.1-3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение №758 по Протокол №54 от 28.03.2019г. на Общински съвет – гр. Тутракан, във връзка с чл.23, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение №497 по Протокол №39 от 28.04.2022г. на Общински съвет - гр. Тутракан
 
  1. .НАРЕЖДАМ:
 
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор №73496.500.675 по КК. на гр. Тутракан, с Акт за частна общинска собственост №2543/15.03.2022г. за поставяне на преместваем обект – павилион с площ от 30 /тридесет/ кв. м., съобразно схема за поставяне, утвърдена от Гл. архитект на Община Тутракан  за срок от 10 /десет/ години.
2. Търгът да се проведе на 08.06.2022г. от 09:00 часа в заседателната зала на Община  Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31.
3. Начална месечна наемна цена – 45,00 лв. /четиридесет и пет лева / без ДДС.
4. Размер на депозита за участие в търга - 45,00 лв. /четиридесет и пет лева/.
4.1. Депозитът се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в „ЦКБ-АД”, клон Русе, на касата към Информационния център на Община Тутракан в срок до 16:00 часа на 03.06.2022г.;
4.2. Депозитът на спечелилия участник и на класираните на второ и трето място участници се задържа като гаранция за сключване на договор и се прихваща от цената;
4.3. В срок от пет работни дни след изтичане срока на обжалване на заповедта на Кмета на Община Тутракан за утвърждаване на спечелилия участник се освобождават депозитите на останалите участници;
4.4. Община Тутракан не дължи лихви за периода, през който сумите по депозитите са били законно задържани.
5. Размер на стъпка при наддаване: 10% от началната тръжна цена, или сума в размер на 4,50 лв. /четири лева и петдесет стотинки/.
6. Сключване на договор – Приложеният към тръжната документация договор се сключва със спечелилия търга участник от Кмета на Община Тутракан в срок от тридесет дни от датата на издаване на заповедта за утвърждаване на спечелилия участник, но не по- рано от датата на влизането й в сила;
6.1. Договорът се сключва след като обявения за спечелил участник заплати по указания в заповедта по чл.74, ал.3 от НРПУРОИ начин.
            7. Други тръжни условия:
7.1. Тръжната документация за участие в търга е достъпна на официалната интернет страница на Община Тутракан – http://tutrakan,egov,bg/TUTRAKAN/home,nsf/pages/bg/NT0000A212?OpenDocument
            7.2. В случай, че заинтересованите лица желаят да получат тръжната документация за участие в търга лично, на хартиен носител, същите могат да я получат от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” – стая №31 на Община Тутракан срещу 12,00 лева /дванадесет лева/ с ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 17.05.2022г. до 16:00 часа на 03.06.2022г.
8. До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, подали всички необходими документи за участие в търга в Деловодството на Община Тутракан, както следва:
8.1. заявление за участие в търга - по Образец №2;
8.2. за юридически лица и еднолични търговци – декларация по образец №3 от името на представляващия дружеството/търговеца, че:
а) дружеството/търговеца не е обявен в несъстоятелност;
б) дружеството/търговеца не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в) дружеството/търговеца не се намира в ликвидация;
8.3. декларация за съгласие с тръжните условия и с клаузите на проекта на договор – по Образец №4 към чл.66, ал.1, т.3 от НРПУРОИ;
8.4. пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице – оригинал или заверено копие;
  8.5. декларация за извършен оглед по Образец №5 по чл.66, ал.1, т.4 от НРПУРОИ.
            9. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи:
9.1. са подадени след срока, определен в т.11 от настоящата заповед;
9.2. са подадени в прозрачен плик или незапечатан;
9.3. не съдържат който и да е от документите, посочени в т.8 от настоящата заповед.
10. До участие в търга не се допуска кандидат:
10.1. който не е внесъл депозит за участие в търга;
10.2. който е бил обявен за спечелил търг/конкурс, проведен по реда на настоящата наредба през последната календарна година и е отказал да сключи договор;
10.3. който има задължения за данъци или такси към Община Тутракан.
            11. Краен срок за подаване на тръжни документи- до 17:00 часа на 03.06.2022г. в информационен център на Община Тутракан в запечатан непрозрачен плик, като върху плика с документи се отбелязва името (фирмата) на участника и цялостното наименование на обекта, предмет на търга.
12. Дата за провеждане на повторен търг – при неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 15.06.2022г., в заседателната зала на Община Тутракан,                                   ул. Трансмариска №31 при същите условия от 09:00 часа.
13. Тръжната документация за участие в повторния търг е достъпна на официалната интернет страница на Община Тутракан –http://tutrakan,egov,bg/TUTRAKAN/home,nsf/pages/bg/NT0000A212?OpenDocument
14. В случай, че заинтересованите лица желаят да получат тръжната документация за участие в повторния търг лично, на хартиен носител, същите могат да ги получат от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” – стая № 3 на Община Тутракан срещу 12,00 лева /дванадесет лева/ с ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от .06.2022г. до 16:00 часа на .06.2022г.
15. Депозит за участие в повторния търга -,00лв. /четиридесет и пет лева/ се внася, по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД”, клон Русе, на касата към Информационния център на Община Тутракан, в срок от .06.2022г. до 16:00 часа на .06.2022г.
            16. Краен срок за подаване на тръжна документация за участие в повторния търг до 17:00 часа на 14.06.2022г.         
 
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
 
            1.Тръжна документация, както следва:
            - копие на скица на имота;
            - копие на акт за общинска собственост;
- проект-договор;
- заявление за участие в търга- по Образец №2 по чл. 66, ал. 1, т.1 от НРПУРОИ;
- декларация по Образец №3 по чл.66, ал.1, т.2 от НРПУРОИ;
- декларация за съгласие с тръжните условия и с клаузите на проекта на договор – по Образец №4 по чл.66, ал.1, т. 3 от НРПУРОИ;
- декларация за извършен оглед по Образец №5 по чл.66, ал.1, т.4 от НРПУРОИ.
 
            III. Настоящата заповед да се обяви на информационното табло в сградата на Община Тутракан и да се публикува на официалната интернет страница на Община Тутракан, заедно с тръжната документация в деня на издаването й.
Настоящата заповед се състави и подписа в два екземпляра – един за регистъра на заповедите и един за архива на Дирекция ОССД.
           
 
 
 
Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ      П/П    
Кмет на Община Тутракан
 
 

Прикачени файлове