Заповед № РД-04-418/11.05.2022г. на Кмета на Община Тутракан, относно: Сключване на договори за наем на имоти с НТП - Полски пътища, в землището на с. Белица.

11/5/2022