Заповед № РД-04-419/11.05.2022г. на Кмета на Община Тутракан относно: Сключване на договори за наем на имоти с НТП - Полски пътища, в землището на с. Бреница.

11/5/2022