С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл. 64, ал. 5 и ал. 6 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 758 по Протокол № 54 от 28.03.2019г. на Общински съвет Тутракан, Община Тутракан съобщава, че със Заповед №РД-04-345/18.04.2022г.(публикувана на сайта на Община Тутракан, на адрес: http://tutrakan.egov.bg) е открит публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ, незастроен урегулиран поземлен имот № IV-17 с площ от 1036,00 кв.м. в кв. 6 по плана на с. Преславци

19/4/2022
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
            На основание чл. 64, ал. 5 и ал. 6 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 758 по Протокол № 54 от 28.03.2019г. на Общински съвет Тутракан, Община Тутракан съобщава, че със Заповед №РД-04-345/18.04.2022г.(публикувана на сайта на Община Тутракан, на адрес: http://tutrakan.egov.bg) е открит публичен търг с явно наддаване   за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост представляващ,  незастроен урегулиран поземлен имот IV-17  с  площ от 1036,00 кв.м.  в кв. 6 по плана на с. Преславци, общ. Тутракан ,обл. Силистра, съгласно АОС №2296/23.03.2018год., при граници и съседи: УПИ-III-16, регулация на селото, УПИ-V-18 и улица .
Търгът ще се проведе при начална тръжна цена в размер на 4652,00лв./четири хиляди шестстотин петдесет и два лева/ без ДДС.
Стъпката за наддаване е в размер на 400,00 лв. /четиристотин лева/.
Депозитът за участие в търга в размер на 400,00 лв. /четиристотин лева/ се внася  в срок от 21.04.2022г. до 16:00 часа на 09.05.2022г. по банкова сметка на Община Тутракан, посочена в Заповед № РД-04-345/18.04.2022г.
Кандидатите могат да извършват оглед на имота след предварителна заявка в Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности”- стая №32 на Община Тутракан или на тел. 0866/60628;
Заповедта за откриване на търга и тръжната документация са достъпни на официалната интернет страница на Община Тутракан - http://tutrakan.egov.bg/TUTRAKAN/home.nsf/pages/bg/NT0000A216?OpenDocument.
В случай, че заинтересованите лица желаят да получат тръжната документация за участие в търга лично, на хартиен носител, същите могат да ги получат от  Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” (Стая №32 на Община Тутракан) в срок от 21.04.2022 г. до 16:00 на 09.05.2022г., срещу сумата от 12,00 (дванадесет)лева с ДДС, платими на касата към „Информационен център” при Община Тутракан или по банков път, по сметка на Община Тутракан, изрично посочена в Заповед № РД-04-345/18.04.2022г.
Търгът ще се проведе на 10.05.2022г. от 11:30 часа в Заседателната зала на Община Тутракан, ул. Трансмариска №31.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА: 16:00 ч. на 09.05.2022г. (в „Информационен център” при Община Тутракан) в запечатан непрозрачен плик. Върху плика се отбелязва името (фирмата) на участника и цялостното наименование на обекта, предмет на търга.
 
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 17.05.2022г. в заседателната залана Община Тутракан, ул. Трансмариска №31. при същите условия и час.
Допълнителна информация можете да получите на http://tutrakan.egov.bg, както и на тел: 0866/60628 или на място в Община Тутракан - стая №32.

Прикачени файлове