МОТИВИ Към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан

25/3/2022
МОТИВИ
Към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан

С настоящото предложение предлагаме да приемете Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан, в тези нейни части, касаещи таксите и цените на услуги за посещение на детски ясли и детски градини
1.Причини, които налагат приемането на нормативния акт:   
С Решение № 601 от 06.03.2003 година е приета Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан. В Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО), Закона за здравето и Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) са въведени редица изменения и допълнения, които уреждат нормативно отпадането на таксите за детски градини и ясли. Според приетите изменения на ЗМДТ такса за ползване на детски ясли и градини вече не съществува. Измененията влизат в сила от 01.04.2022 година. Това налага да бъдат приети предлаганите изменения на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги на територията на Община Тутракан, тъй като тя, бидейки подзаконов нормативен акт, следва да бъде приведена в съответствие с нормативните актове от по-висока степен.  
2. Цели, които се поставят:
Целта на предлаганата промяна е привеждане на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан в съответствие от една страна с нормативните актове от по-висока степен, а от друга с държавната политика за цялостно отпадане на таксите и целенасочена подкрепа на децата и семействата.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Няма необходимост от общински финансови средства за прилагането на новата уредба. В Приложение 1, към т. 1 на РМС №50 от 03.02.2022г. за делегираните от държавата дейности, финансирани със средства от държавния бюджет за функция „Образование“ и в Приложение 4, към т. 4 на Решението са предвидени по 650 лв. на дете за бюджетна година, съгласно норматив за издръжка на дете в общинска детска градина или общинско училище, включващ и компенсиране отпадането на съответните такси по ЗМДТ.
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:
Подпомагането на родителите и целенасочена подкрепа на децата и семействата, в Община Тутракан, чрез което ще се засили преодоляването на пречките, които оказват негативно влияние върху включването на децата в предучилищното образование. В резултат на промените подзаконовият нормативен акт ще съответства на нормативните актове от по-висока степен.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Проектът на наредбата не противоречи и на правото на Европейския съюз. Този проект е в съответствие с Закона за предучилищното и училищното образование, Закона за здравето , Закона за местните данъци и такси и Наредба №5 за предучилищното образование. Не противоречи и на други нормативни актове от по-висша степен, приети от законодателната и изпълнителната власт в Република България.
 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 26, ал. 4 и ал. 5 от Закона за нормативните актове и чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, заинтересованите лица могат в 30-дневен срок от публикуване на настоящия Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан на официалната интернет страница на Община Тутракан да представят своите писмени предложения и становища по проекта:
    1) в Информационния център на Община Тутракан на адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31; или
    2) на електронната поща на Община Тутракан: tutrakan@b-trust.org .

Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
Кмет на Община Тутракан