Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тутракан

25/3/2022
ПРОЕКТ НА
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан
Приета с Решение № 601 от 06.03.2003 г .Изм.и доп. с Реш. № 26 от 15.12.2003 г,Реш.№,№ 64 и 65 от 26.02.2004 ,Реш.№ 111 от 27.05.2004, Реш.№152/30.09.2004г., Реш.№153/30.09.2004г.,реш.№184/25.11.2004г.,Реш.№204/17.02.2005г., Реш.№227/14.04.2005г. , Реш.№234/26.05.2005г. ,Реш.№312/29.12.2005г. ,Реш № 326/  02.02.2006г.,Реш№350/17.03.2006г.,Реш№360/04.04.2006г.Реш.№378/01.06.2006г.,Реш.№455/31.01.2007г.,Реш.№456/31.01.2007г.,Реш.№471/15.03.2007г.,Реш.№472/15.03.2007г.изм.реш.№65/29.01.2008г.изм.Реш.№97/13.03.2008г.,изм.реш.№239/27.11.2008г.,изм.реш.№253/18.12.2008г.,реш.№279/29.01.2009г.,реш.№280/29.01.2009г.,Реш.№331/21.04.2009г.,изм.реш.№448/01.10.2009г.,изм.реш.№484/17.12.2009г.,изм.реш№514/28.01.2010г.,изм.реш№558/25.03.2010г. изм.реш.№570/29.04.2010г  изм.реш.№774/27.01.2011г ., изм.реш. №70/30. 01. 2012г . Изм. и  доп. с Реш. № 153 от 28.06.2012г. , Доп. и изм. с Реш .  № 229/29.11.2012г.,  Доп. и изм. с Реш .  № 682/27.11.2014г. Доп. с Реш .  №705/23.12.2014г., Доп. и изм. с Реш. №788/30.04.2015г., Доп. и изм. с Реш. №831/26.06.2015г.,  Доп. и изм. с Реш. №923/17.09.2015г., Доп. и изм. с Реш. №96/25.02.2016г., Изм. с Реш. №43 / 25.04.2017г. на Административен  съд – Силистра., Изм. и доп. с Реш. №375/27.04.2017г., Изм. с реш. №396 /31.05.2017г.,  Изм. и доп. с реш. №450/31.08.2017г., Доп. с реш. №464/19.09.2017г./, Изменена с Решение №132/03.12.2018г. на Административен съд- Силистра; Изменена с Решение №758 по Протокол №54 от 28.03.2019г., Изменена и допълнена с Решение №841 по Протокол №60 от 29.08.2019г., Изменена и допълнена с Решение №72 по Протокол №6 от 28.02.2020г.; Изменена и допълнена с Решение №170 по Протокол №14 от 20.08.2020г., Изм. с Решение №217 по Протокол №18 от 26.11.2020г., Изм. с Решение №278 по Протокол №22 от 25.03.2021г.; Изм. с Решение №335 по Протокол №27 от 24.06.2021г., Изм. с Решение № 389 по Протокол № 31 от 30.09.2021 г.; Изм. и доп. с Решение №457 по Протокол №35 от 27.01.2022г.
§ 1. В заглавието на Раздел III от Глава 2  изразите „детски ясли“ и „детски градини“ се заличават.
§ 2. Чл. 22 се отменя и се създава нов чл.22, както следва:
„За ползване на услугата „млечна кухня“ родителите, настойниците или семействата на роднини, близки или приемните семейства за деца, настанени по чл.26 от Закона за закрила на детето, следва да заплатят такса „млечна кухня”:
постоянна част – 6,00 лв. /независимо от присъствените дни/;
променлива част – равна на хранодена, определен по калкулация за деня.