Заповед № РД-04-129/03.02.2022г.Относно: спечелил търг за поставяне на преместваем обект - автомат за топли напитки - Заповед търг № РД-04-36/12.01.2022г.

3/2/2022
 
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№ РД-04-129/03.02.2022г.
 
На основание  чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 74, ал. 3, във връзка с чл.23, ал.1 и ал.2  от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, и чл.14, ал.7 от ЗОС, като взех предвид  протокола на тръжната комисия, назначена със Заповед № РД-04-114/28.01.2022 г.
 
У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
 
    1. Резултатите от проведения на 28.01.2022 год. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот - публична общинска собственост с идентификатор №73496.501.359 по КК. на гр. Тутракан, за поставяне на преместваем обект - автомат за топли напитки с площ от 1 /един/ кв. м., съобразно схема за поставяне, утвърдена от Гл. архитект на Община Тутракан за срок от 5 /пет/ години, открита със Заповед №РД-04-36/12.01.2022 г. и класирането на участниците, съгласно предоставения ми от тръжната комисия протокол:
Първо място: Мирослав …………… Цигуларов с постоянен адрес: гр. …………., общ. Тутракан, ул. „………………” № .., ЕГН:…………, л.к. № ………….. изд. на 19.07.2021 год. от МВР- Силистра.
          Второ място: няма.
          Трето място: няма.
2. ОПРЕДЕЛЯМ: Мирослав……… Цигуларов с постоянен адрес: гр. ………., общ. Тутракан, ул. „……………” № .., ЕГН:……………., л.к. № ………….. изд. на 19.07.2021 год. от МВР- Силистра за спечелил търга с явно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот - публична общинска собственост с идентификатор №73496.501.359 по КК. на гр. Тутракан, за поставяне на преместваем обект - автомат за топли напитки с площ от 1 /един/ кв. м., съобразно схема за поставяне, утвърдена от Гл. архитект на Община Тутракан за срок от 5 /пет/ години, на цена за месечен наем в размер на 36,00 /тридесет и шест/ лева с включен ДДС.
3. Депозитът в размер на 20,00 лв. /двадесет лева/ да бъде задържан, като гаранция за сключване на договора и да се прихване от  достигната на търга месечна наемна цена.
4. В срок от 30 /тридесет/ дни от датата на издаване на настоящата заповед, но не по- рано от датата на влизането й в сила, спечелилият участник да сключи договор за наем за обекта, предмет на търга.
5. Неявяването в срока по т. 4 от настоящата заповед се счита за отказ и депозитната му вноска не се връща.
 
Настоящата заповед се състави в три екземпляра – един за регистъра на заповедите, един за спечелилия участник и един за архива на Дирекция “Общинска собственост и стопански дейности”.
 
Заповедта да се публикува на официална интернет страница на Община Тутракан и да се обяви на информационното табло в Община Тутракан.
 
Заповедта да се изпрати на спечелилия търга участник в 3 /три/ дневен срок от издаването й, за сведение.     
                                              
 
                                              
Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ            П/П
Кмет на Община Тутракан