Заповед № РД-04-86/21.01.2022г. за публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ, земеделска земя с идентификатор №83524.15.228 с площ от 945 кв.м., местност „ДО СЕЛО”, с НТП: Нива, IV/четвърта/ категория, находяща се в землището на с. Шуменци

21/1/2022