Заповед №РД-04-85/21.01.2022г. за публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ, незастроен неурегулиран поземлен имот №626 с площ от 1800,00 кв.м. в кв. 50 по плана на с.Цар Самуил, общ.Тутракан, обл.Силистра, съгласно АОС №2303/08.05.018год., при граници и съседи: регулационна граница, УПИ № III-1, УПИ № IV-2 и имот № 625

21/1/2022