Заповед на Кмета на Община Тутракан № РД-04-79/20.01.2022г., за полските пътища в землище с.Нова Черна.

20/1/2022