Заповед на Кмета на Община Тутракан № РД-04-78/20.01.2022г., за полските пътища в землище с.Дунавец.

20/1/2022