Заповед № РД-04-36/12.01.2022г. относно публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот - публична общинска собственост с идентификатор №73496.501.359 по КК. на гр. Тутракан, за поставяне на преместваем обект - автомат за топли напитки с площ от 1 /един/ кв. м., съобразно схема за поставяне, утвърдена от Гл. архитект на Община Тутракан за срок от 5 /пет/ години.

12/1/2022