Стартира ежегодният конкурс за 2022г. в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“. Допустими бенефициенти са общини, кметства, кметски наместничества, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие/Обединени детски комплекси.

10/1/2022
Стартира ежегодният конкурс за 2022г. в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“. Допустими бенефициенти са общини, кметства, кметски наместничества, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие/Обединени детски комплекси.
На свое заседание проведено на 12.11.2021г., Управителният съвет на ПУДООС прие да бъдат отпуснати средства в размер до 3 500 000 лв. общо за провеждане на Национален конкурс „Чиста околна среда-2022г.” за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема „Обичам природата и аз участвам”.
Средствата по предстоящата Кампания ще бъдат разпределени по следния начин:
1. За проекти на общини и кметства до 15 000 лв. с ДДС на обща стойност – 2 000 000 лв.;
2. За проекти на училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК до 7 500 лв. с ДДС на обща стойност – 1 500 000 лв.
Обявите за конкурса с критериите за участие са публикувани по-долу и на електронната страница на МОСВ.
Конкурсните проекти се изпращат до деловодството на ПУДООС по Държавна единна електронна система за обмен на документи (Eventis, Акстър и др.), или по e-mail: proekti2022@pudoos.bg
Проектът заедно с приложенията задължително следва да бъдат сканирани и изпратени като един файл!!!
Крайният срок за изпращане на проектите е:
  • За училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски комплекси – 18.02.2022г.
  • За общини и кметства – 04.03.2022г.
Таблица с входящите номера на всички постъпили проектни заявления ще бъде публикувана в срок до 11.03.2022г. на интернет страницата на ПУДООС – www.pudoos.bg, в раздела на кампанията „Чиста околна среда – 2022г.“ с мото „Обичам природата и аз участвам“.