Заповед №РД-04-1266/22.12.2021г. за публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ, незастроен неурегулиран поземлен имот №626 с площ от 1800,00 кв.м. в кв. 50 по плана на с.Цар Самуил.

29/12/2021