Заповед №РД-04-1268/22.12.2021г. за публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ, незастроен урегулиран поземлен имот №I с начин на тройно ползване ”За обществени нужди” с площ от 7074,00 кв.м. в кв. 1 по плана на с.Преславци.

29/12/2021