Заповед №РД-04-1265/22.12.2021г. за публичен търг с явно наддаване за учредяване възмездно право на строеж, по приложена СКИЦА-ВИЗА за проектиране № 167/23.04.2021г. за изграждане на малка фотоволтаична електроцентрала с мощност до 30 кW, върху 500кв.м. в южната част на недвижим имот частна общинска собственост, находящ се в с. Цар Самуил.

29/12/2021