Заповед №РД-04-1267/22.12.2021г. за публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя с идентификатор №70682.12.113 с площ от 3719,00 кв.м.

29/12/2021