ЗАПОВЕД № РД-04-1189/13.12.2021г., Относно: публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя с идентификатор № 73496.6.9 с площ от 175 472,00 кв.м., с НТП: „Изоставена орна земя”

13/12/2021