ЗАПОВЕД № РД-04-1187/13.12.2021 г., Относно: публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя с идентификатор № 73496.8.96, с площ от 68 017,00 кв.м.

13/12/2021