ЗАПОВЕД № РД-04-1183/09.12.2021 г.,Относно: договори за наем на имоти с начин на трайно ползване – полски пътища – публична общинска собственост

9/12/2021