Проект „Обновяване на парк „Христо Ботев“

3/12/2021
Европейски земеделски фонд  за развитие на селските райони: „Европа инвестира в селските райони“
 
Община Тутракан, Местна  инициативна група Тутракан – Сливо поле и Държавен фонд „Земеделие“ сключиха  Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.251-0008-С01/26.11.2021 г. за изпълнение на проект „Обновяване на парк „Христо Ботев“, одобрен със Заповед № 03-РД/980 от 23.03.2021 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“.
Финансирането е по подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е в размер на  312 938,21 лв.
  Целта на проектното предложение е да се подобри облика на град Тутракан и да се дадат модерни инфраструктурни възможности за култура, спорт и отдих. Инвестицията ще подобри качеството на живот и ще допринесе за развитие на туризма, както и за подобряване услугите за населението - образователни, културни, свързани със спорта, подобряване на възможностите за социални дейности, контакти, активности, като те имат значение за задържане на младото население.
               Предвидените строителни дейности включват обновяване на настилката върху съществуващите пешеходни алеи; нови пейки за отдих и кошчета за смет; нови LED осветителни тела; осигуряване на достъпна среда за населението; обновяване на съществуващи кладенци, сцена и съществуваща обществена тоалетна; обновяване на нарушена настилка под и около съществуващи детски съоръжения и ремонт на съществуващи детски съоръжения.
              
               С осъществяване на проектното предложение парк „Христо Ботев“ ще стане място за наслада и отдих на хората от всички възрасти и групи със своите тревни площи, алеи, дървета, културни обекти, паметници, фонтан и различни видове детски площадки.
              
 
Срокът за изпълнение на проектните дейности е до 30 юни 2023 г.