ЗАПОВЕД № РД-04-1159/03.12.2021 г.,Относно: Резултатите от проведения публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, находяща се в землището на с. Варненци

3/12/2021