О Б Я В Л Е Н И Е № 46/23.11. 2021год.

23/11/2021
О Б Я В Л Е Н И Е
№ 46/23.11. 2021год.
 
 
 
             Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че Кмета на Община Тутракан със Заповед № РД-04-1116/19.11.2021г.  ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на С.З.Л. да възложи изработване на:   
Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на План за регулация /ПР/ в обхват на собственият му имот - урегулиран поземлен имот VIІІ-25 в кв.4 от действащия Кадастрален и регулационен план на с. Старо село, одобрен със Заповед № 436/ 07.11.2020 год.  за негова сметка.
           С проекта да се предвиди от УПИ VIІІ- 25 в кв.4 да се отдели терен за: „Задънена улица“, която да осигурява достъп до имот с идентификатор 69078.105.33 (оставен без транспортен достъп) по Кадастрална карта и кадастрален регистър КККР- с. Старо село. Новата, обслужваща улица: „задънена улица“ да се разположи по дължина на цялата южна граница на УПИ VIІІ-25, кв.4 от ЗРП-с. Старо село остава собственост на възложителя.
 
            Заповедта  не подлежи на оспорване, съгласно изискванията на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
 
 
                 
 Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
     Кмет на Община Тутракан