О Б Я В Л Е Н И Е    № 45/15.11. 2021 год.

15/11/2021
О Б Я В Л Е Н И Е
   № 45/15.11. 2021 год.
 
Община Тутракан, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните  лица по смисъла на чл.131, че с Решение №406 от 28.10.2021г. от Протокол №32 на Общински съвет-Тутракан,  е одобрен проект: „Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за ел. кабел, водопровод и транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор 73496. 14. 6 от Кадастрална карта и кадастрален регистър на гр. Тутракан, одобрени със Заповед №РД-18-6/ 04.02.2008г. на АГКК гр. София”. (за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия)
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Тутракан до Административен съд-Силистра.
 
Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
 Кмет на Община Тутракан