О Б Я В Л Е Н И Е    № 44 / 15.11. 2021 год.

15/11/2021
О Б Я В Л Е Н И Е
   № 44 / 15.11. 2021 год.
 
            Община Тутракан, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните  лица по смисъла на чл.131, че с Решение №405 от 28.10.2021г. от Протокол №32 на Общински съвет-Тутракан,  е одобрен проект: Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за обект: ”Довеждащ водопровод от водоем ( резервоар) в ПИ 06389. 20.168 до система за напояване в ПИ 06389.1.42, от КККР на с. Бреница, м. Аланджика”, З-ще с. Бреница, общ. Тутракан ( за елементите на техническата инфраструктура  извън границите на урбанизираната територия).
 Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Тутракан до Административен съд-Силистра.
 
Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
 Кмет на Община Тутракан