О Б Я В Л Е Н И Е    № 43 /13.10. 2021 год.

13/10/2021
О Б Я В Л Е Н И Е
   № 43 /13.10. 2021 год.
 
 
Община Тутракан, на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните  лица по смисъла на чл.131, че е изработен проект: Подробен устройствен план / ПУП / - План за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор №73496.13.38, местност: Колонисти, Трайно предназначение на територията - ТПТ: „Земеделска“, Начин на трайно ползване -НТП: “Нива“ от Кадастрална карта на гр. Тутракан, одобрена със Заповед № РД—18-06/ 04.02.2008г. на ИД на АГКК.
 Имота е извън границите на урбанизираната територия. Проектът е изработен с цел промяна предназначението  на земеделска земя за неземеделски нужди  за целия имот.
С ПУП-ПЗ за поземленият имот се определя режим на застрояване за зона: „Пп (предимно производствена зона)“ . Застрояването е в съответствие инвестиционните намерения на възложителя – изграждане на :“Автосервиз“, „Автокъща“, „Крайпътно заведение за обществено хранене“, „Спортно развлекателни обекти; басейн“.
             Към проекта е приложено Решение № К33-13/ 27.07.2021г. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи на Министерството на земеделието, храните и горите, Комисия за земеделските земи.
            Проектът е представен в цифров и графичен вид, в един екземпляра.
Възложител на проекта е собственика на имота - В.В.А.
            Плановете и придружаващата ги документация са изложени в сградата на Общинска администрация гр. Тутракан, ул. ”Трансмариска” №31, стая №13, ет. ІІ.
 На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.
 
 
 
                                  
 Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
   Кмет на Община Тутракан