ЗАПОВЕД № РД-04-1081/11.11.2021-г.,Относно: Заповед за утвърждаване резултатите от проведен търг.

17/11/2021
З А П О В Е Д
 
РД-04-1081/11.11.2021 г.
 
На основание чл. 44 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 74, ал. 3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Протокол от 03.11.2021 г. на тръжната комисия назначена със Заповед № РД-04-1051/03.11.2021 г. от проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, с площ от 194,00/сто деветдесет и четири/ кв. м., част от „Детска градина” в с. Белица, построена в дворно място, цялото с площ от 2920,00 кв. м., съгласно Акт за публична общинска собственост № 9/04.12.1997 г., за срок от 2 /две/ години,
 
І. УТВЪРЖДАВАМ:
 
Резултатите от проведения публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, с площ от 194,00/сто деветдесет и четири/ кв. м., част от „Детска градина” в с. Белица, построена в дворно място, цялото с площ от 2920,00 кв. м., съгласно Акт за публична общинска собственост № 9/04.12.1997 г., за срок от 2 /две/ години.
 
II. ОПРЕДЕЛЯМ:
 
1. ”Микея Дизайн”, ЕООД, ЕИК: ……………, със седалище и адрес на управление: с. ……….., общ. Тутракан, ул. „…………” № …, представлявано от управителя М. Х. Г., с ЕГН:......., л.к. № …….., изд. на ……… г. от МВР Силистра, с постоянен адрес: с. ….., общ. Тутракан, ул. „………” № …, за спечелил търга участник, с когото да се сключи договор за наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, с площ от 194,00/сто деветдесет и четири/ кв. м., част от „Детска градина” в с. Белица, построена в дворно място, цялото с площ от 2920,00 кв. м., съгласно Акт за публична общинска собственост № 9/04.12.1997 г., за срок от 2 /две/ години.
2. В 14/четиринадесет/ дневен срок от получаването на настоящата заповед спечелилият търга участник, следва да внесе сума в размер на достигнатата на търга месечна наемна цена за горепосочения имот, а именно 116,40 лева /сто и шестнадесет лева и четиридесет стотинки/.
На основание чл. 74, ал. 6 от НРПУРОИ след прихващане на внесения депозит в размер на 60,00 лева /шестдесет лева/, остава за внасяне сума в размер на 56,40 лева /петдесет и шест лева и четиридесет стотинки/, представляваща размера на месечния наем за първия месец, по банкова сметка на Община Тутракан IBAN: BG10 CECB 9790 8447 4585 00, BIC: CECBBGSF, код: 444100 в „ЦКБ” АД, клон Русе.
            3. След заплащане по указания начин на сумата по т. 2 от настоящата заповед, да се сключи договор за наем на имота, между спечелилия търга участник и Община Тутракан, в срок от 30 /тридесет/ дни от датата на издаване на настоящата заповед, но не по рано от датата на влизането й в сила.
            4. На основание чл. 74, ал. 4 от НРПУРОИ настоящата заповед да се публикува на официалната интернет страница на Община Тутракан и да се обяви на информационното табло в сградата на Общината в деня на издаването й, като се заличат личните данни на спечелилия участник.
            5. Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра – един за спечелилия участник, един за регистъра на заповедите и един за архива на Дирекция "ОССД" и е неразделна част от договора за наем.
            6. Настоящата заповед може да се обжалва по реда на АПК в 14 – дневен срок от съобщаването й.
 
 
 
 
 
Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ – П/П
Кмет на Община Тутракан