СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

17/7/2023
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“
 
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
 
/№ 16 до № 43/17.07.2023г/
 
 
 
С публикуването на това съобщение Ви уведомяваме, че съгласно чл.32 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) е започнала процедура „Връчване чрез прилагане към досието“.
Уведомяваме Ви, че в 14-дневен срок от поставянето на настоящото съобщение, следва  да се явите в община Тутракан, Дирекция „Местни данъци и такси”, за връчване на акт за установяване по чл. 107, ал.3 от ДОПК.
Адресът на Дирекция „МДТ“ е: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31 
На основание чл. 32, ал.4 от ДОПК настоящото съобщение се поставя на таблото за съобщения в сградата на община Тутракан и се публикува на интернет страницата на общината - www.tutrakan.egov.bg .
В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок на основание чл.32, ал. 6 от ДОПК , съобщението ще се приложи към издадения акт, след което се пристъпва към действия за принудително събиране на вземането, включително и чрез съдебен изпълнител.
 
 
 
                                                                                 Мл. експерт МП …………….
                                                                                                              /Сн. Накова/
 
 
                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата на поставяне на съобщението: 17.07.2023г.
Дата на сваляне на съобщението и прилагане към досие: 31.07.2023г.
Актът е влязъл в сила на: 01.08.2023г.