О Б Я В Л Е Н И Е № 42 / 13.10. 2021год.

13/10/2021
О Б Я В Л Е Н И Е
№ 42 / 13.10. 2021год.
 
 
 
             Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава на заинтересуваните лица  по смисъла на чл.131, че Кмета на Община Тутракан със Заповед № РД-04-989/13.10.2021г.  ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ  на С. Д. Н.  да възложи изработване на:   
Подробен устройствен план /ПУП/ -  План за регулация /ПР/ за поземлен имот с идентификатор 73496.501.3363 от Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Тутракан, одобрени със Заповед № РД – 18 – 6 / 04. 02. 2008 г. на АГКК гр. София; ПИ №501.3363 в кв.59  от План за улична регулация на гр. Тутракан, одобрен с Решение № 327/ 02.02. 2006 год. на Общински съвет гр. Тутракан 
 
 
 
            Заповедта  не подлежи на оспорване, съгласно изискванията на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
 
 
ЦВЕТЕЛИНА ГАБРОВСКА - ГЕОРГИЕВА
- зам. кмет на Община Тутракан, заместваща Кмета на Община Тутракан,
съгласно негова Заповед №РД-04-977 от 11.10.2021г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД