О Б Я В Л Е Н И Е №41/11.10.2021год.

11/10/2021
О Б Я В Л Е Н И Е
№41/11.10.2021год.
 
 
Община Тутракан, на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията -ЗУТ , обявява, че Кмета на Община Тутракан със Заповед №РД-04-752/25.08.2021г. ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ  на А.Т. К. да възложи изработване на:
Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ в обхват на поземлен имот с идентификатор 73496.501.2114 по Кадастрална карта и кадастрален регистър на гр. Тутракан, одобрени със Заповед № РД – 18 – 6 / 04. 02. 2008 г. на АГКК гр. София; ПИ №501.2114 в кв.151 от План за улична регулация на гр. Тутракан, одобрен с Решение №327/02.02.2006 год. на Общински съвет гр. Тутракан.
 
Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
 
 
                 
 Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
     Кмет на Община Тутракан
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД