О Б Я В Л Е Н И Е    №40 / 05 .10. 2021 год.

5/10/2021
 
О Б Я В Л Е Н И Е
   №40 / 05 .10. 2021 год.
 
 
            Община Тутракан, на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересува-ните  лица по смисъла на чл.131, че е изработен проект: Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за обект: Външно електро захранване на ПИ 78238.5.39, М - т ” Чокой-ски ниви” от КККР  на с. Цар Самуил ( за елементите на техническата инфраструктура  извън границите на урбанизираната територия).  Възложител на проекта е собственика на имот с идентификатор 78238.5.39  от КККР с. Цар Самуил, който имот ще се ел. захранва.
            ПУП–ПП е изработен върху действащата Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Цар Самуил, одобрени със Заповед №РД-18-639/07.03.2018г. на ИД на АГКК София.
От трасето и сервитута се засягат два имота:
- имот с идентификатор 78238.5.17 е с трайно предназначение: ʺОвощна градинаʺ, НТП: ʺЗемеделска територия“,  собственост на Саами Аляйдин Юсуф;
- имот с идентификатор 78238.5.555 с трайно предназначение на земята: ʺЗа селско-стопански, горски, ведомствен пътʺ и НТП:ʺ Земеделска територияʺ, Собственост: Общинска публична собственост.
            Плановете и придружаващата ги документация са изложени в сградата на Общинска администрация гр. Тутракан, ул. ”Трансмариска” №31, стая №13, ет. ІІ.
 На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.
 
 
 
                                 
ДАРИНКА ИВАНОВА 
- зам. кмет на Община Тутракан, заместваща Кмета на Община Тутракан,
съгласно негова Заповед №РД-04-887 от 29.09.2021г.