Съобщение - Повторен търг ще се проведе на 27.09.2021 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет - Тутракан, ул.„Трансмариска” № 20, при същите условия, обявени в заповед РД-04-761/27.08.2021 г.

15/9/2021
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
            На основание чл. 69 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество/НРПУРОИ/, приета с Решение № 758 по Протокол № 54 от 28 март 2019 г. на Общински съвет гр. Тутракан и предвид справка с изх. № ОС-07-1180/14.09.2021 г., че няма постъпили документи за участие, Община Тутракан съобщава, че публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд, за срок от 5/пет/ стопански години,/ считано от 01.10.2021 г. до 30.09.2026 г., както следва:
Таблица 1
 
Землище
Поземлен имот №
Местност
Площ/
Дка
Кат.
Първоначална
Годишна наемна цена/дка
Годишна наемна цена за имот
Депозит
за
участие
 
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1.
Старо село
69078.109.4
Балтата
5,466
6
50,00 лв
273,30 лв.
27,33 лв.
2.
Старо село
69078.7.18
Пеева градина
5,097
5
60,00 лв
305,82 лв.
30,58 лв.
се обявява за непроведен.
 
Повторния търг да се проведе на 27.09.2021 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет - Тутракан, ул.„Трансмариска” № 20, при същите условия, обявени в заповед РД-04-761/27.08.2021 г.
Стъпката за наддаване е в размер на 10% от обявената първоначална годишна наемна цена/дка, за всеки имот от колона 6.
Депозит за участие в повторния търг – Депозитът, в размер на 10% от годишната наемна цена за всеки имот, подробно описана в колона 8 – Депозит за участие” на Таблица 1 от настоящото съобщение, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN: BG94 CECB 97903347458500, BIC: CECBBGSF в ЦКБ АД, клон Русе, на касата към Информационния център на Община Тутракан в срок от 16.09.2021 г. до 16:00 часа на 23.09.2021 г.
Кандидатите могат да извършват оглед на имота след предварителна заявка в Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности”- стая № 31 на Община Тутракан или на тел. 0866/60628;
Заповедта за откриване на търга и тръжната документация са достъпни на официалната интернет страница на Община Тутракан -  http://tutrakan.egov.bg/TUTRAKAN/home.nsf/pages/bg/NT0000A216?OpenDocument.
В случай, че заинтересованите лица желаят да получат тръжната документация за участие в търга лично, на хартиен носител, същите могат да ги получат от  Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” (Стая № 31 на Община Тутракан) в срок от 16.09.2021 г.  до 16:00 на 23.09.2021 г., срещу сумата от 12,00 лева (дванадесет лева) с ДДС, платими на касата към „Информационен център” при Община Тутракан или по банков път, по сметка на Община Тутракан, изрично посочена в Заповед № РД-04-761/27.08.2021 г.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПОВТОРНИЯ ТЪРГ: до 16:00 ч. на 23.09.2021 г. (в „Информационен център” при Община Тутракан) в запечатан непрозрачен плик. Върху плика се отбелязва името (фирмата) на участника и цялостното наименование на обекта, предмет на търга.
Допълнителна информация можете да получите на http://tutrakan.egov.bg, както и на тел: 0866/60628 или на място в Община Тутракан - стая № 31.