ЗАПОВЕД № РД-04-843/14.09.2021г.,Относно: публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на незастроен урегулиран поземлен имот с Акт №2442/09.03.2020 г. частна общинска собственост, кв.61, УПИ-III, по плана на с. Цар Самуил

14/9/2021