О Б Я В Л Е Н И Е №39/09.09. 2021год.

9/9/2021
О Б Я В Л Е Н И Е
№39/09.09. 2021год.
 
 
 
             Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава на заинтересуваните лица  по смисъла на чл.131,, че Кмета на Община Тутракан със Заповед № РД-04-815/08.09.2021г.  ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ  на „Либра България“ ООД  да възложи изработване на:   
Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ИПРЗ/  за  УПИ I  и УПИ VIII за „Промишлени нужди“ в кв.69 от План за улична регулация на гр. Тутракан, одобрен с Решение №327/02.02.2006 год. на Общински съвет гр. Тутракан; поземлен имот с идентификатор 73496.501.3170 и поземлен имот с идентификатор 73496.501.3675
 
            Заповедта  не подлежи на оспорване, съгласно изискванията на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
 
 
                 
 Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
     Кмет на Община Тутракан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД