О Б Я В Л Е Н И Е  № 38 / 05.09. 2021 год.

5/9/2021
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 38 / 05.09. 2021 год.
 
 
 
 
              Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава на заинтересуваните  лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че Кмета на Община Тутракан със Заповед №-РД-04-786/03.09.2021г.  ДАВА  РАЗРЕШЕНИЕ  за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ със следните съставни части:
 
1. ”Подробен устройствен план (ПУП) – създаване на План за застрояване (ПЗ)  в обхват на поземлен имот с идентификатор №57090.2.75  от Кадастрална карта и кадастрален регистър (КККР) на с. Пожарево, одобрени със Заповед №РД-18-313/02.02.2018г. на ИД на АГКК гр. София.
2. Инвестиционен проект-технически за „ФОТОВОЛТАЙЧЕН ПАРК ДО 40 МЕГАВАТА“ .
 
 
Възложител на проекта е собственика на имота – ЕООД”АМОН”-Тутракан.
 
Решението  не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
 
 
Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
 Кмет на Община Тутракан  
 
 
 
ДС/ТД