О Б Я В Л Е Н И Е  №  37 / 03. 09. 2021год.

3/9/2021
О Б Я В Л Е Н И Е
 №  37 / 03. 09. 2021год.
 
 
 
             Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че Общински съвет – Тутракан с  Решение № 374 по Протокол № 29 от 19.
08.2021год., ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на „ЗП-Красен Добрев Събев“ да възложи изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за обект: „Ел. захранване на стопански сгради в ПИ 06389.20.168 с . Бреница, общ. Тутракан, м-т  Аланджика.  БКТП 20/0,4 kV  и кабелна линия 20 kV от ВЕЛ 20 kV  „Тертер“ ( за елементите на техническата инфраструктура  извън границите на урбанизираната територия) ВАРИАНТ 1 на трасето.
 
Решението  не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
                                
         
 
                                 
 Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
 Кмет на Община Тутракан  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД