ЗАПОВЕД №РД-04-836/13.09.2021г., Относно: публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя с идентификатор №57090.2.71 с площ от 3274,00 кв.м., с НТП: „За друг вид застрояване”, категория на земята:IV/четвърта/ по КККР на с.Пожарево

13/9/2021