ЗАПОВЕД №РД-04-835/13.09.2021г.,Относно: публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя с идентификатор №57090.2.65 с площ от 2564,00 кв.м., с НТП: „За друг вид застрояване”, категория на земята: IV/четвърта/ по КККР на с.Пожарево

13/9/2021