ЗАПОВЕД №РД-04-834/13.09.2021г., Относно: публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ , незастроен урегулиран поземлен имот с №VIII-7, кв.4 с площ от 950,00 кв.м. по скица №290/30.06.2021г. и Регулационен план на с. Преславци

13/9/2021