ЗАПОВЕД №РД-04-833/13.09.2021г., Относно: публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя с идентификатор №73496.504.499, с площ от 1201,00 кв.м. с НТП: „За земеделски труд и отдих”, местност „ Зад болницата” по КККР на гр. Тутракан

13/9/2021