Заповед №РД-04-832 / 13.09.2021г., Относно: публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя с идентификатор №73496.505.46 с площ от 437,00 кв.м. с НТП: „За друг вид нива”, местност „Голишна” по КККР на гр. Тутракан

13/9/2021