О Б Я В Л Е Н И Е    №36 /03.09. 2021 год.

3/9/2021
О Б Я В Л Е Н И Е
   №36 /03.09. 2021 год.
    Община Тутракан, на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните  лица по смисъла на чл.131 ЗУТ, че е изработен проект Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ИПР/ в обхват на дворно място, съставляващо имот №103 в кв. 13 с отредени УПИ VIII-103 и IX-103 от Кадастрален и регулационен план на с. Нова Черна, одобрен със Заповед №44/ 25.02.199г год.
    Проекта е изработен по искане на собственика на имота, тъй като проектните дворищно-регулационни граници/линии не са приложени, отчуждителното им действие е прекратено, и несъответстват на границите на имота. 
С изменението на регулационния план  се отреждат два нови  УПИ VIII-103 с площ от 626 кв. м. и IX-103 с площ от 1200 кв. м., като новите проектни граници съвпадат с имотните-странични/ дъно граници и се запази одобрената улична регулация.
Представен е в цифров и графичен вид в два екземпляра съгласно даденото разрешение.
Възложител на проекта е собственика на имота  К.К.К.
            Плановете и придружаващата ги документация са изложени в сградата на Общинска администрация гр. Тутракан, ул.”Трансмариска” №31, стая №13, ет. ІІ.
 На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в   14 - дневен срок от съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

ЦВЕТЕЛИНА ГАБРОВСКА-ГЕОРГИЕВА 
- зам. кмет на Община Тутракан, заместваща Кмета на Община Тутракан, 
съгласно негова Заповед №РД-04-787 от 03.09.2020г.
                           

ДС/ТД