О Б Я В Л Е Н И Е    № 35 /30.08. 2021 год.

30/8/2021
О Б Я В Л Е Н И Е
   № 35 /30.08. 2021 год.
 
Община Тутракан, на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от Закон за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на заинтересуваните  лица по смисъла на чл.131 ЗУТ, че е изработен проект: 
Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ИПР/ в обхват на имот 116, УПИ IХ- 91, 116 частично за УПИ VIII-117 и УПИ Х-91 в кв.5 от действащия Кадастрален и регулационен план на с. Търновци, одобрен със Заповед № 3649 /05.07. 1955г.
    Проекта е изработен по искане на собственика на имот № 116, тъй като имотните граници не съответстват на дворищно-регулационни граници, които не са приложени и отчуждителното им действие е прекратено, съгласно §8 от ЗУТ.
За имот №116 се отрежда нов УПИ IХ- 116, като вътрешните регулационни линии, които определят границите със съседните имоти (странични и към дъното на имота) са бъдат поставени в съответствие с границите на имота.   
    Проектът за ПУП – ИПР е изработен върху действащия кадастрален и регулационен план на с. Търновци. 
            Устройствената зона  не се променя.  
     Необходимите гаражи и места за паркиране задължително се осигуряват в границите на УПИ.        
Представен е в цифров и графичен вид в два екземпляра съгласно даденото разрешение.
Възложител на проекта е собственика на имота  Б.Р.К.
            Плановете и придружаващата ги документация са изложени в сградата на Общинска администрация гр. Тутракан, ул.”Трансмариска” №31, стая №13, ет. ІІ.
 На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в   14 - дневен срок от съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.
                                  
 Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
   Кмет на Община Тутракан         
        
          
                
Съставил: ______________  - ( Т. Димитрова, гл. спец. ”ГК” в  Д-я ”ИООС )

ДС/ТД