О Б Я В Л Е Н И Е    №34 /27.08. 2021 год.

27/8/2021
О Б Я В Л Е Н И Е
   №34 /27.08. 2021 год.
 
    Община Тутракан, на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните  лица по смисъла на чл.131 ЗУТ, че е изработен проект „Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ИПР/ в обхват на: - от Кадастрален и регулационен план на с. Пожарево, одобрен със Заповед №3917/28.08.1950г. ( в частта за дворищната регулация) - УПИ ХVІ–275,  кв. 25; от Кадастрална карта и кадастрален регистър (КККР) на с. Пожарево, одобрени със Заповед №РД-18-267/14.09.2020г. на ИД на АГКК гр. София  - имот с идентификатор 57090.501.275;  от ПУП - План за улична регулация (ПУР), одобрен с Решение №261 / Протокол №21 / 24.02.2021г. на Общински съвет Тутракан - кв.25, поземлен имот №275.
    Проекта е изработен по искане на собственика на имота, тъй като проектните дворищно-регулационни граници не са приложени, отчуждителното им действие е прекратено, и несъответстват на границите на имота по КККР, одобрена 2020г.
За имот №275 се отрежда нов  УПИ І–275 в кв.25, като вътрешните регулационни линии, които определят границите със съседните имоти (странични и към дъното на имота) са   поставени в съответствие с границите на имота, като се запазва одобрената улична регулация.
    Проектът за ПУП – ИПР е изработен върху одобрените КККР и ПУР за с. Пожарево.
Представен е в цифров и графичен вид в два екземпляра съгласно даденото разрешение.
Възложител на проекта е собственика на имота  Р.Р.Б.
            Плановете и придружаващата ги документация са изложени в сградата на Общинска администрация гр. Тутракан, ул.”Трансмариска” №31, стая №13, ет. ІІ.
 На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в   14 - дневен срок от съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.
                                  
 Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
   Кмет на Община Тутракан         
        
                           
Съставил: ______________  - ( Т. Димитрова, гл. спец. ”ГК” в  Д-я ”ИООС )