О Б Я В Л Е Н И Е    № 33 /27.08. 2021 год.

27/8/2021
О Б Я В Л Е Н И Е
   № 33 /27.08. 2021 год.
 
    Община Тутракан, на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните  лица по смисъла на чл.131 ЗУТ, че е изработен проект: Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ИПР/ в обхват на поземлен имот с идентификатор 73496.501.2142 по Кадастрална карта и кадастрален регистър на гр. Тутракан, одобрени със Заповед № РД – 18 – 6 / 04. 02. 2008 г. на АГКК гр. София; ПИ №501.2036 в кв.89 от План за улична регулация на гр. Тутракан, одобрен с Решение №327/02.02.2006 год. на Общински съвет гр. Тутракан. 
    Проектът за ПУП – ПР е изработен върху одобрените КККР и ПУР за гр. Тутракан. 
За имота е отреден нов УПИ II-2142,  като вътрешните регулационни линии са  поставени  в съответствие  със съществуващите кадастрални граници (странични /дъно) на поземленият имот и се запази одобрената улична регулация. 
            Устройствената зона  не се променя.  
     Необходимите гаражи и места за паркиране задължително да се осигурят в границите на имота.        
Представен е в цифров и графичен вид в два екземпляра съгласно даденото разрешение.
Възложител на проекта е собственика на имота  Л.П.К.
            Плановете и придружаващата ги документация са изложени в сградата на Общинска администрация гр. Тутракан, ул.”Трансмариска” №31, стая №13, ет. ІІ.
 На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в   14 - дневен срок от съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.
                                  
 Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
   Кмет на Община Тутракан         
        
                           
Съставил: ______________  - ( Т. Димитрова, гл. спец. ”ГК” в  Д-я ”ИООС )