О Б Я В Л Е Н И Е № 32 /26.08.2021год.

26/8/2021
О Б Я В Л Е Н И Е
№ 32 /26.08.2021год.

Община Тутракан, на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията -ЗУТ , обявява, че Кмета на Община Тутракан със Заповед №РД-04-752/25.08.2021г. ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ  на В.Ш.А. да възложи изработване на:
Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ в обхват на поземлен имот с идентификатор 73496.501. 921 по Кадастрална карта и кадастрален регистър на гр. Тутракан, одобрени със Заповед № РД – 18 – 6 / 04. 02. 2008 г. на АГКК гр. София; ПИ №501.921 в кв.131 от План за улична регулация на гр. Тутракан, одобрен с Решение №327/02.02.2006 год. на Общински съвет гр. Тутракан.  

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
 
                 
 Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
     Кмет на Община Тутракан